Regulamin akcji “Szpital Przyjazny Kangurom”

Przystąpienie do Akcji „Szpital przyjazny Kangurom” jest dobrowolne i bezpłatne, nie wiąże się również z wynagrodzeniem finansowym dla placówki przystępującej do Akcji „Szpital przyjazny Kangurom”.

Szpital starający się o tytuł „Szpital przyjazny Kangurom” powinien:
⦁ Zgadzać się i popierać inicjatywę Akcji „Szpital przyjazny Kangurom”.
⦁ Zachęcać każdą matkę i ojca do kangurowania po porodzie drogami natury jak i po cięciu cesarskim.
⦁ Umożliwić choćby krótki kontakt skóra do skóry matki i noworodka podczas operacji (cięcia cesarskiego).
⦁ Zorganizować miejsca do kangurowania dla ojców po cięciu cesarskim, a po zakończonej operacji i przewiezieniu matki na salę pooperacyjną/pocięciową przywrócić kontakt skóra do skóry matki i noworodka.
⦁ Przeszkolić personel sprawujący opiekę nad kobietą i dzieckiem w zakresie zalet kangurowania.
⦁ Prowadzić dokumentację medyczną dotyczącą kangurowania (odnotowanie w książeczce zdrowia dziecka – rozdział V, punkt 11).
⦁ Podpisać Deklarację Akcji „Szpital przyjazny Kangurom” i odesłać skan Deklaracji emailem na adres Kampanii: biuro@rodzicekangury.pl
⦁ Po przyznaniu tytułu „Szpital przyjazny Kangurom” szpital zobowiązuję się umieścić w widocznym miejscu na terenie szpitala certyfikat „Szpital przyjazny Kangurom”.

Kto przyznaje tytuł „Szpital przyjazny Kangurom”
Tytuł przyznaje kapituła Kampanii „Rodzice Kangury” po zakwalifikowaniu jednostki. Tytuł przyznawany jest na okres 3 lat. Recertyfikacja tytułu zostaje dokonana po analizie dokumentacji medycznej placówki (książeczka zdrowia dziecka) oraz ankiety anonimowej wśród personelu i rodziców.

Opieka nad Rodzicami Kangurami
Wdrożenie systemu opieki nad rodzicami, którzy kangurują bezpośrednio po porodzie wiąże się ze zmianą organizacji pracy całego oddziału/kliniki. Wymaga to przeszkolenia personelu, który musi zmienić wiele dotychczas stosowanych procedur. Należy zorganizować miejsce dla ojców kangurujących dzieci po porodzie cięciem cesarskim. Dzięki zmianie postępowania podmioty wykonujące działalność leczniczą oferują opiekę na najwyższym poziomie i otrzymują prestiżowy tytuł „Szpital przyjazny Kangurom”. Jednocześnie rodzice, mają zagwarantowaną opiekę medyczną najwyższej jakości, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia co w konsekwencji przyczyni się do poprawy świadczonych usług.

Wymagania dotyczące miejsca do Kangurowania
Sala porodowa: łóżko porodowe.
Odział położniczo-noworodkowy / oddział położnictwa / oddział noworodkowy / oddział neonatologii (w zależności od struktury szpitala): łóżko położnicy, dla ojca fotel lub krzesło w sali matek.
Blok Operacyjny: stół operacyjny dla rodzącej, dla ojca wydzielone miejsce z fotelem lub krzesłem pod opieką osoby nadzorującej (na bloku operacyjnym lub innym wydzielonym przez osobę decyzyjną pomieszczeniu w ramach szpitala).

Share This