Akcja “Szpital przyjazny Kangurom”

Inicjatywa Akcji „Szpital przyjazny Kangurom”

Inicjatywą Akcji „Szpital przyjazny Kangurom” jest propagowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wspierają rodziców w kontakcie “skóra do skóry”. Celem Akcji „Szpital przyjazny Kangurom” jest również szerzenie wśród społeczeństwa świadomości i znaczenia kangurowania oraz wzrost poziomu świadomości kontaktu „skóra do skóry”. Należy uwrażliwiać rodziców na znaczenie tego rodzaju kontaktu w rozwoju dziecka już od pierwszych chwil po narodzinach, uświadamiać rodziców o przysługujących im prawach, zachęcać do kontynuacji kangurowania w warunkach domowych, promować zalety płynące z „rodzicielstwa bliskości”. Akcja jest prowadzona w ramach ogólnopolskiej Kampanii „Rodzice Kangury”.

W Akcji „Szpital przyjazny Kangurom” kładziemy nacisk na propagowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które dbają o umożliwienie rodzicom kontaktu „skóra do skóry” bezpośrednio po porodzie drogami natury jak i po porodzie cięciem cesarskim nieprzerwalnie przez okres minimum 2 godzin. Pragniemy aby podmioty lecznicze zachęcały matki i ojców do bezpośredniego kontaktu “skóra do skóry” niezależnie od rodzaju porodu.

Mimo, iż w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012r. w sprawie „Standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem” , standardy te w większości przypadków nie są respektowane. Zalecenia Ministra rekomendują nieprzerwalny kontakt „skóra do skóry” bezpośrednio po porodzie przez minimum 2-godziny, o ile stan dziecka i matki na to pozwalają.

Niestety, pomimo tak przychylnego matce i dziecku prawa, praktyka wygląda inaczej – według raportu NIK ogłoszonego w lipcu 2016 roku, tylko 11% ankietowanych matek potwierdziło, że ich kontakt „skóra do skóry” trwał 2. godziny lub dłużej. Aż 63% rodzących kobiet określiło, że ich pierwszy kontakt z dzieckiem wynosił mniej niż 30 minut. Częste były też przypadki, gdy kontakt potraktowano bardzo symbolicznie, dając matce dziecko „do potrzymania” na całe 5 minut.

Share This